Page 12 - cely_gh0621
P. 12

téma

      Ing. Jan Herget, Ph.D., ředitel agentury CzechTourism


      1. Není to jen letošní rok. Vše začalo už  kampaní v zahraničí. Ty spouštíme dle po- prostřednictvím
      v březnu loňského roku. Nejen cestovní  třeby tam, odkud k nám podle aktuálních  QR kódů. Jestli
      ruch, i když toho se to dotklo nejrazantně-  restrikcí mohou zavítat turisté. mě něco spolehli-
      ji, ale všechna odvětví musela začít pře- Společně s naším zřizovatelem (Minis- vě rozčílí, tak je to
      mýšlet úplně jinak. Brutálně se zvýšil tlak  terstvem pro místní rozvoj ČR) jsme také  fronta při check -inu
      na rychlost a schopnost se adaptovat na  začali pracovat na dvou digitálních projek- nebo dlouhé čekání
      neustálé změny.          tech eTurista a GDS (Globální distribuční  na obsluhu v restauraci.
      Covid změnil v cestovním ruchu naprosto  systém) pro soustředění nabídky a prodej  Díky covidu se v Česku obje-
      vše. Ekonomice chybí zahraniční turisté,  zážitků a služeb na jednom místě. eTurista  vily nové startupy, které pomocí digita-
      díky pomalu se obnovujícím leteckým  v praxi sníží administrativní zátěž podni-  lizace umožňují bezkontaktní obsluhu
      spojením zcela vypadly vzdálené trhy,  katelům v cestovním ruchu, přinese data  prostřednictvím mobilních telefonů. To
      z trhu mizí jak firmy, tak zaměstnanci,  o turistech v České republice v reálném  dává pracovníkům v cestovním ruchu
      protože v cestovním ruchu nemají jistoty.  čase a usnadní výběr místních poplatků.  více času a prostoru soustředit se na
      To vše jsou oblasti, ve kterých agentura  GDS vytvoří internetové tržiště zážitků  práci s vyšší přidanou hodnotou než pře-
      může pomoci. Snažíme se pružně reago-  a služeb pro potenciální zákazníky, které  pisování občanek do sešitu. Tady vidím
      vat na situaci na trzích a spouštíme marke-  usnadní turistům plánování, rezervaci a na- obrovský potenciál.
      tingové kampaně, pomáháme při vyjed- příklad i koupi vstupenek. Jejich spuštění  3. Souvisí to s tím, proč přikládáme tako-
      návání leteckých spojení i při tlaku na  je plánováno na rok 2024.  vou důležitost digitalizaci. Zahraniční i do-
      znovuvydávání víz, ať pro turisty nebo  2. Ano, už jsem o tom mluvil. Nejistota  mácí turisté upřednostňují možnost nachá-
      pro naše pracovní kolegy ze zahraničí. v cestovním ruchu přinesla nedostatek  zet informace online, ideálně na jednom
      Na druhé straně se ukázala i pozitiva. Díky  pracovních sil a ruku v ruce s tím i zvýšené  místě, s fungujícími odkazy a kontakty.
      covidu jsme výrazně urychlili digitalizaci  platové požadavky zaměstnanců v cestov- 4. Já pevně věřím, že dojde k návratu
      agentury. Od adekvátního vybavení za- ním ruchu. To do budoucna vidím jako vel- do normálu. Na květen máme ohlášené
      městnanců na práci z domova, přesunutí  ké riziko. Cestovní ruch přináší dlouhodobě  hned dvě přímé linky z USA a doufám, že
      velké části schůzek, ale třeba i mezinárod- do veřejných financí více než 125 miliard  brzy budou následovat i další, třeba z Asie.
      ních workshopů, do online prostředí, až  korun každý rok a stát si v sektoru cestov- Země, které jsou na cestovním ruchu zá-
      po přechod našich marketingových aktivit  ního ruchu nemůže dovolit dlouhodobý  vislé jako třeba Chorvatsko nebo Kanárské
      téměř výhradně do digitálu. Pokud mohu  výpadek. A bez proškolených a spokoje- ostrovy, dokázaly jasná opatření zavést již
      mluvit za agenturu CzechTourism, tak se  ných zaměstnanců nemůžete poskytovat  letos a pevně se jich drží. Takže moje přání
      nám podařilo posílit cestovatelský portál  kvalitní služby, na kterých cestovní ruch  je, aby i Česká republika patřila mezi země
      Kudyznudy, kterému neustále stoupá  stojí. Pozitivní stránkou je v podstatě  s transparentními a dopředu jasnými
      návštěvnost. Díky přechodu na takzvaný  nutnost digitalizace a zavádění inovací.  pravidly, a to včetně cestování malých
      dynamický nákupní systém bylo možné  Krásným příkladem mohou být online  dětí. Nechtěl bych, abychom byli každý
      také urychlit spouštění marketingových  check -in na recepci nebo objednání jídla  rok překvapeni znovu a znovu.
      MUDr. Eduard Bláha, prezident Svazu léčebných lázní ČR,
      generální ředitel Léčebných lázní Jáchymov


      1. Letošní rok ne, ale celé covidové období  objeví. Dnes pomohou lázním vytvořit dru- ale současně roste poptávka po preventiv-
      ano. Zásadně se změnilo složení klientely.  hý pilíř nabídky a pro budoucnost poznají  ních pobytech, a jak už jsem zmínil, lázně
      Téměř zmizela klientela ze zahraničí, kte- jejich léčebný přínos.  objevují mladší hosté včetně rodin s dětmi.
      rou ani rostoucí zájem domácích hostů ne- 2. To úplně ne. Respektive se proměna je- Pro ně se lázně stávají alternativou pro
      dokáže nahradit. Hlavně na západě Čech.  jich myšlení moc neliší od změn patrných  tuzemskou dovolenou. Léčebnou péči
      Obor také díky opakovaným omezením  v celé populaci. Ztratila se jim řada jistot.  nevyužívají, ale dopřávají si nejrůznější
      ztratil spoustu zaměstnanců. Především  Nejpatrnější je po opakovaných uzávěrách  relaxační procedury.
      v podpůrných gastronomických službách,  u zaměstnanců pracujících v gastro- 4. Bude to těžký rok, ale věřím v po-
      ale chybí i zdravotníci, fyzioterapeuti, ma-  nomické a ubytovací části lázní.  stupnou stabilizaci provozu.
      séři, sestry a také lékaři. V jejich případě  Jejich odchody mimo obor    Cizinci se sice ještě v po-
      ale covid spíše jen obnažil problém, který  jsou největším problémem      třebných počtech nevrátí,
      je dlouhodobý. Do práce se totiž nevrátila  pro budoucnost.           pokud vůbec někdy, ale TEXT: OLGA VOMÁČKOVÁ / FOTO: ARCHIV
      řada do té doby pracujících důchodců. 3. Všichni, kteří lázně ří-        už neočekáváme střídání
      Pozitivní ale je, že roste zájem populace pe-  dí, musí reagovat na mě-     uzavírek s rozjezdy, což
      čovat o své zdraví a lázně objevují i mladší  nící složení, očekávání      nám umožní lépe pláno-
      kategorie hostů z Česka. Ti nyní hledají  i chování klientely. Hosté       vat. Růst na objemy roku
      spíše wellness, přes který domácí lázně  rezervují na poslední chvíli,     2019 ale čekat nelze.    10 www.gastroahotel.cz
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17