Page 9 - cely_gh0621
P. 9

téma

    Ing. Václav Stárek,
    prezident Asociace hotelů a restaurací ČR

    1. V současné době je jen těžko hodnotit,  2019. Stále doufáme, že přelom nastane  plikuje jakékoliv
    zda tento rok bude v cestovním ruchu  v příštím roce, ale vše je opravdu nyní  odhady a prog-
    přelomový a v jakém směru. Zatím se opět  spíše věštba z křišťálové koule. Na druhou  nózy. Výrazně se po-
    zhoršuje epidemická situace a vše vypadá,  stranu máme šanci některé věci začít dělat  sílila online komunikace
    že provozovatele hotelů a restaurací  jinak. Každá krize je zároveň příležitostí. se zákazníkem, a to i v restauracích, což je
    čeká další těžké období. Máme za sebou  2. Myslím, že všichni prokázali, že jsou  pozitivní. Na druhou stranu až třetina hos-
    celkem 13 měsíců uzavírání provozů a po  skutečně hrdinové. Mám na mysli, že pro-  tů se nyní domnívá, že jim návštěvu restau-
    poměrně slibném startu v létě se opět  kázali svou houževnatost, schopnost se  race plně nahradí domácí setkávání. Na
    blížíme do situace, kdy klesá počet hostů  rychle přizpůsobovat i velmi nepříznivým  venkově posílily „garážové a zahradní party“,
    jak v restauracích, tak v ubytovacích zaříze- podmínkám v podnikání a v mnoha přípa-  což je až likvidační pro venkovské hospůd-
    ních. Přitom ještě v září vypadalo vše po- dech i kreativitu. Maximálně se snažili také  ky, ale v závěru i pro restaurace, zaměřené
    měrně slibně, a i obsazenost ubytovacích  udržet své zaměstnance, i když to často  na gastronomii. Posiluje význam domácí-
    zařízeních ve městech se mírně zvyšovala.  bylo opravdu těžké. Za nás patří díky také  ho cestovního ruchu a do budoucna bude
    Problémem u ubytovacích služeb je prů- všem, kdo po celou dobu podporovali a na-  mít myslím stále větší potenciál. Lidé se
    měrná cena, která se dramaticky propadá.  dále podporují činnost naší organizace a na-  pořád trochu obávají společných setkání,
    V Praze zaznamenali počátkem roku  še aktivity, kdy se snažíme sjednotit společ-  což je riziko i z pohledu sociologického.
    historicky nejnižší cenu na disponibilní  ná stanoviska a kroky. A to není vždy zcela  4. Věříme, že se již objeví světlo na kon-
    pokoj, a to necelých šest euro. V současné  snadné jak pro nás, tak pro naše členy. ci tunelu, protože jsme optimisté. Ale
    době se pohybuje někde kolem 13 €. To  3. Chování zákazníků se změnilo poměr-  v každém případě očekáváme, že se ko-
    je dramatický propad proti výkonům před  ně rychle a znatelně. Tato doba ještě více  nečně začnou bořit bariéry pro cestování,
    pandemií. Restaurace i v letošním roce bu- akcelerovala trend rezervací a nákupu na  využívání služeb a postupně se vrátíme
    dou mít tržby o téměř 50 % nižší než v roce  poslední chvíli, což poměrně značně kom-  do normálního života. g


                                                 www.gastroahotel.cz 7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14