Page 10 - cely_gh0621
P. 10

téma
      Ing. Luboš Kastner, člen představenstva AMSP ČR,

      garant projektu Moje restaurace, spolumajitel a provozovatel
      několika restaurací v Plzni a v Praze


      1. Byl to rok naprosto unikátní v mnoha  tronomii, chyběla jim jistota. Ale i covid  3. Host vnímá situaci, a i pandemie ho
      negativních úhlech. Ale našlo se, jako za  ukázal, že toto řemeslo nezmizí, a jakmile  naučila jíst zdravěji. Proto vidím velký trend
      každé krize, mnoho nových, zajímavých  lockdowny končí, český host se chce vrátit  ve flexitariánství, vegetariánství. Lidé více
      pozitiv, a na ty je třeba se soustředit. Viděli  k perfektnímu pivu a jídlu s přáteli, pro- přemýšlejí o kvalitě jídla, a i o kvalitě toho,
      jsme mnoho vítězů. Byli to ti, kteří nadávali  tože to žádný obývák, ani garáž nemůže  kdo jim gastronomickou službu nabízí.
      nejméně a nejvíce se snažili přijít s no- vynahradit. Růst nákladů se projevil ve  S růstem cen budou více své peníze
      vinkami a řešeními, jak hosta zaujmout  viditelném zdražování. To problém je, ale  arbitrovat. Proto očekávám, že se posílí
      a jak udržet tržby a své zaměstnance.  zároveň je to i naděje do budoucna, že  zejména dva směry. Jeden je větší po-
      Mnoho zaměstnanců z gastra odešlo, ale  z české gastronomie nebude nejlevnější  sun k prémiovým zážitkům, možná
      ti, kteří měli dobrý vztah se svým zaměst- hospoda Evropy, ale důstojná a profi ev- i k prémiovým každodenním restauracím.
      navatelem, který se jim snažil vytvořit  ropská gastronomie, která má cenu, která  A druhý trend bude čistě o ceně. Kde to
      dobré podmínky, ti měli po lockdownech  bude odrážet náklady.    bude nejlevnější, tam to bude též úspěšné,
      daleko lepší rozjezd. Ti, kteří vymysleli  2. Změnilo se v momentě, kdy přicházely  a tam host bude abdikovat na kvalitu. Kdo
      nové věci a situaci se přizpůsobili, byli  lockdowny. Překvapivě bylo dost  zůstane někde uprostřed, ten bude mít
      schopni generovat prostředky na udržení  hospodských a restauratérů,    problémy největší, protože ne-
      svého podnikání. Ti, kteří nebyli schopni se  kteří neměli své podnikání  bude schopen těmto trendům
      změnit, ti měli problémy největší. Největší  precizně zanalyzované.      přiměřeně konkurovat.
      šrám si z krize odnesli zaměstnanci v gas- Začali najednou řešit,       4. Očekávám zejména posí-
                       jak uřídit výsledovku,            lení konceptů, které přinášejí
                       kde ztrácejí hodnotu             kvalitu. Ve všech ohledech,
                       a jak dělat svá rozhod-           nejen v kvalitě jídla a pití, ale
                       nutí, která místo emocí           i v přístupu k zaměstnancům
                       budou postavena na            a místní komunitě. Host bude
                       datech. Proto covid naučil       do gastronomie chodit méně,
                       mnoho hospodských data vy-     ale bude muset díky zdražování utratit
                       užívat a řídit byznys profesionálně. Uká- více. Čekám, že se v gastronomii konečně
                       zalo se také, že ten, kdo je schopen své  citelněji odehraje to, po čem mnozí gas-
                       zaměstnance nejen zaplatit, ale i rozvíjet  tronomové volali už dlouho. Že se zostří
                       a chovat se k nim zodpovědně, ten má  konkurenční situace založená na profesi-
                       dnes daleko lepší pozici. Pro zaměstnan- onalitě, a nikoliv založená na nekalosti či
                       ce je to jen a jen pozitivní vývoj. vychytralosti.

      Miroslav Kubec, prezident Asociace kuchařů
      a cukrářů ČR, generální ředitel Resortu Reitenberger


      1. Určitě to byl další krizový rok, kdy  byla zlomová, je nově zvolené předsta- ně. Ti, kteří
      se situace v jeho průběhu ve vztahu ke  venstvo. Zredukovali jsme počet lidí  chtějí naše
      covidu různě měnila, ale bohužel ne tak,  v představenstvu na 4 plus moje pozice,  služby, se
      aby se zklidnil pohled lidí na gastronomii,  a k tomu jsme přijali na pozici manažera  stávají nároč-
      a to jak uživatelů, tak provozovatelů.  Tomáše Poppa. Už nyní je vidět, že tento  nějšími a požadují
      Situace je natolik těžká, že lidé, kteří  krok přináší své ovoce, oslovují nás noví  za vynaložené a stále
      v gastronomii pracují, se nechtějí vracet,  partneři, nabízejí podporu a spolupráci,  se navyšující ceny odpovídající výkon. A je
      nevidí jistotu. A bohužel i současný vývoj  a tím máme větší šanci pro gastronomii  to dobře, protože nás to nutí neustále při-
      nevěstí nic veselého. Pro nás jako pro- zase víc udělat.       cházet s něčím novým a ukazovat, jak to
      fesní organizaci to znamená, hledat nové  2. Já to nechci nijak hodnotit, ale vytváří  dělat jinak a lépe. Určitě je potřeba zmínit,
      cesty, jak lidi v tomto oboru podpořit. To  se hned několik skupin a každý se snaží  že z mého pohledu už se nikdy nevrátíme
      je náš největší cíl, ukázat, jak je náš obor  prosadit své představy. Chci doplnit jen to,  do režimu bez dodávání jídel domů, mimo
      krásný i přesto, že je hodně náročný.  že nejdůležitější je důslednost a zodpověd- restauraci.
      Snažíme se oslovovat možné uchazeče  nost, což nám v mnoha případech chybí. 4. Možná bych spíše řekl, co si přeji. Aby
      již na základních školách, prezentovat  3. Myslím si, že chutě našich hostů se  se celá situace začala zklidňovat, abychom
      jim skvělé kuchaře, jejich úspěchy. primárně nezměnily. A chování? Osobně si  měli prostor ke kvalitní gastronomii. Tomu
      Další věc, která pro nás v tomto roce  myslím, že v tomto směru se změnilo hod- pomůže, když budeme všichni zodpovědní. g    8 www.gastroahotel.cz
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15