Page 11 - cely_gh0621
P. 11

Certifikát Czech Specials     budou mít i cukrárny!
     Každý úspěšný projekt se musí dále rozvíjet. Není tomu jinak ani u projektu
     Czech Specials, který až do letošního roku certifikoval pouze restaurace, které
     dobře vaří českou kuchyni v tradiční i moderní formě.


     Od nového roku budou mít možnost                   získá cukrárna certifikát s platností
     cukrárny, a to včetně cukráren                    na 3 roky a bude zařazena do
     hotelových, a také kavárny, které                  marketingových aktivit na podporu
     svým hostům nabízejí české                      projektu Czech Specials.
     cukrářské výrobky v tradiční                     Cílem tohoto projektu je zvýšení
     i moderní formě, zažádat o certifikaci                povědomí o regionální gastronomii
     Czech Specials. Podmínkou pro                    České republiky doma i v zahraničí
     certifikaci je mít vždy v nabídce                  a také marketingová podpora
     minimálně 3 české cukrářské                     cukráren a kaváren, které nabízejí
     výrobky ve vysoké kvalitě. Vybrané                  typické české zákusky a tím
     cukrářské výrobky Czech Specials                   pomáhají k zachování tohoto
     jsou již nyní na webových stránkách                 národního kulturního bohatství.
     www.czechspecials.cz.                        Cukrárny, které se do projektu
                      Od ledna 2022 na těchto stránkách  přihlásí, mají tak možnost se více
                      najdou zájemci o certifikaci i veškeré  zviditelnit a do svých provozoven
                      podmínky a postup při certifikaci.  přilákat více tuzemských
                      Naleznou zde i elektronickou žádost  i zahraničních zákazníků.
                      o certifikaci. Po jejím vyplnění  Ochutnejte Česko!         TEXT: CZECH SPECIALS / FOTO: CZECH SPECIALS
                      a uhrazení certifikačního poplatku
                      je navštíví kontrolor a provede
                      degustaci výrobků. Kontroloři jsou
                      zkušení cukráři a kuchaři. Pokud
                      kontrolor shledá vše v pořádku,                                                      19.11.2021  13:14:16
  CzechSpecials_PR_AHR0621.indd  1
  CzechSpecials_PR_AHR0621.indd  1                                    19.11.2021  13:14:16
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16